AgriChain Logistics — ІТ-рішення для управління логістикою сільгосппродукції

  • єдину систему планування та контролю транспортування всіх видів ТМЦ та продукції всіма видами транспорту з робочими місцями фахівців; оптимальне використання власного і найманого транспорту;
  • підвищення контролю та прозорості процесу транспортування продукції з поля до місць зберігання; зменшення впливу людського фактора на всі процеси, пов’язані зі збором продукції з поля і його документальним оформленням;
  • реалізацію електронної черги для оптимізації навантаження на елеватори і зменшення часу перебування автотранспорту на елеваторах;
  • автоматизацію всього документообігу, пов’язаного з транспортуванням ТМЦ та продукції; скорочення логістичних витрат.

--

--

marketing in AC

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store