Інтеграція системи управління земельним банком AgriChain Land та сервісу аналітики Vkursi Zemli

  • Публічної кадастрової карти України (ПККУ);
  • Державного земельного кадастру (ДЗК);
  • Державного реєстру речових прав (ДРРП);
  • порталу нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення (НГО).

--

--

marketing in AC

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store